shte mbrtëresha e tribuse se Ikenëve (Anglinë Lindore)