“Ne mund të arrijmë të kemi miratimin e të tjerëve