Lektorët i sjellin Brutusit trupat e bijve të vrarë (1789)