ata që u bënë urëkalimi i njeriut nga terri në dritë