“Ali Pasha dhe Keyra Vasiliqia” pikturë e vitit 1848