2011. “Shkrime historike: (nga Egjypt’i vjetër deri tek shpallja e Pamvarsis së Shqipnis)”